Retinal arteriell ocklusion

Introduktion
 Patienten vanligen > 65 år men även i yngre åldrar
 Kan drabba kärlsystem som leder blod till ögat men även artärsystemet inne i ögat
 Klinisk bild beror på vilken del av kärlträdet som drabbas
Okulärt ischemiskt syndrom
o Okulär manifestation vid karotissjukdom
o Kräver minst 70 %´ig obstruktion men symtom vanligen
först när > 90%.
o Vanligen pågrund av arterioskleros varför M/K kvot 2/1
o 5-års dödlighet 40%
 Stroke
 Hjärtkärlsjukdom
 Synförlust: Akut till successiv, signifikant och vanligen permanent
o CRAO: Central retinal artär ocklusion
 Vanligen arterioskleros relaterad trombos i centralartären i nivå med LC eller
 Emboli från karotisbifurkationen
 Temporalisarterit
 Embolisering från hjärtat
 Plötslig synförlust
 Ingen värkCherry-red spot efter ngn timme.
Foveagropen lyser
röd eftersom omkring- liggande
myelin är blekt och
ödematöst
 Flamformade blödningar invid papillen är vanligt
 Efter några månader
 Optikusatrofi
 Kollateraler
 Retinal atrofi
 NVD sällsynt men iris NV i upp till 1/5.
 Positiv RAPD
o BRAO:Gren (Branch) retinal artär ocklusion
 Ocklusionen vanligen distalt om papillen varför vanligen synlig vid undersökning
Kronisk BRAO
leder till attenuering och sklerosering av påverkat
kärl
 Vanligen emboli: 2/3.
 50% ingen synpåverkan
 RAPD beroende på grad av cirkulationsstörning
Emboliserng i en
bifurkation med
triangelformat blek
och ödematös näthinna
 Flamformade blödningar perilesionellt
Klinik och symtom
 Synpåverkan:
o > 90% av fallen
o Successiv men även akut
o 1/3 visus > 0.5
o 1/3 visus < FR
o 1/3 < 0.5 men >FR
o Okulär angina:
 Låggradig molande värk kring ögat

 Förlängd PSRT (Photo Stress Recovery Time) kan fö-
rekomma
o Irisneovaskularisationer:
 2/3
 2/4 med neovaskulärt glaukom på grund av hypoperfusion av c. ciliare
o Retina
 Blödningar i mittperiferin
 Försnävade arteriole
 Dilaterade venolae men ej slingriga
Bomullsexsudat: Kapillär infarcering med nekros av nervfiberlagret. Ses även vid
 DRP
 Strålningsretinopati
 HIV infektion m retinopati (PORN)
 Vaskulit
 Interferonbehandling
 Neovaskularisationer
 Cherry-red spot
 Arteriell pulsation vid lätt tryck på bulben på grund
av nedsatt perfusionstryck
Diagnostik
Visus och ögontryck
 BRAO:
o Ögontrycket gärna lågt. Bulbmassage med samtidigt lågt
tryck kan hjälpa till att flytta hindret längre perifert i kärlträdet och därigenom bättre bevara central synskärpa

Fluorescein angiografi
 Förlängd transit tid armtill-retina
 Retrograd och segmenterad fyllnad av arteriole
 Mikroaneurysm
 Fläckvis ojämn fyllnad i
choroidal fas
 Staining
o Perifera kärl men
även av papillen
 Kapillär icke-perfusion
 BRAO:
o Frånvaro eller förlångsammad fyllnad i området m
obstruktion med
sen staining
Funduskopi av grenartärocklusion med motsvarande FAIbild med
 blockering av kontrast (råglas utseende) på grund av ischemisk och
svullen retina
 ocklusion med perifert flöde
 staining av omkringliggande kärl
Huvudprocess Specialitet Processledare Sida
5 av 6
Dokument-Id Godkännadedatum VIS-Redaktör Version
CAREINVSOM-3-221 0.1
Indocyanin grön angiografi
 Ej indicerat
Optisk koherens tomografi
 Akutfas:
o Intraretinalt ödem i drabbat område
 Sen fas:
o Atrofi
Ultraljud
 Karotisundersökning och hjärteko indicerat.
 Remitteras till ordinarie vårdcentral alt internist med begäran om
kompletterande vårdåtgärd
 Om negativt utfall men hög klinisk misstanke kan MRI-angio alt
konventionell angio påvisa mer distala obstruktioner.
Elektroretinografi
 Minskad amplitud a och b-vågor vid OIS
 CRAO:
o Intakt a-våg
o Minskad b våg
Övrigt
Uppföljande undersökning med avseende på
 Strokerutin:
o Hypertoni
o DM
o Artherioskleros
o Hjärt/kärlsjukdom
 Vid CRAO även:
o GCA
 SR samt CRP
 Överväg remiss till reumatolog med diskussion
kring behov av
 Prednisolon
 Temporalisbiopsi
 BRAO:
o Remiss med förslag till frågeställning enligt nedan
o Embolisk källa?
 Hjärta/kärl
 Skelettskada
 Amniotisk embolism
o Yngre patienter:
 Underliggande koagulopati?
 Protein C och S, AT III
 Homocysteinemi
 Vaskulit
 Pankreatit
 Kawasakis sjukdom
Uppföljning
Inom ögonspecialiteten individualiseras.